Biogazownie rolnicze są szansą na rozwój obszarów wiejskich

Obszary wiejskie mogą nie tylko stać się samowystarczalne energetycznie, ale zyskać dodatkowe źródło przychodów ze sprzedaży energii – mówi Janusz Kowalski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich

Teraz Środowisko: Czy biogazownie są szansą na rozwój obszarów wiejskich?

Janusz Kowalski: Biogazownie rolnicze są szansą na rozwój obszarów wiejskich, jesteśmy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekonani o tym od bardzo dawna. W ostatnim czasie, kiedy mamy do czynienia z kryzysem energetycznym, postanowiliśmy zintensyfikować nasze działania i przejąć inicjatywę, aby przygotować projekt ustawy, który wprowadzi szereg ułatwień dla budowy i funkcjonowania biogazowni rolniczych. Właśnie dlatego zostały podjęte w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prace nad specustawą dla biogazowni rolniczych, której celem jest wprowadzenie rozwiązań przyspieszających rozwój tego sektora.

TŚ: Co konkretnie może zyskać polska wieś stawiając na biogaz?

JK: Polska wieś może zyskać przeze wszystkim stabilne dostawy energii oraz możliwość obniżenia kosztów pozyskania tej energii. Poprzez energetyczne zagospodarowanie różnego rodzaju produktów ubocznych z rolnictwa, które same w sobie nie są towarem, obszary wiejskie mogą nie tylko stać się samowystarczalne energetycznie, ale zyskać dodatkowe źródło przychodów ze sprzedaży energii. Ponadto dzięki nawozowemu wykorzystaniu produktu pofermentacyjnego z biogazowni rolniczych możliwe jest ograniczenie stosowania nawozów i środków ochrony roślin, które w rolnictwie stanowią znaczne koszty działalności. Biogazownie mogą także zmniejszyć oddziaływanie rolnictwa na środowisko, w tym zmniejszyć uciążliwość zapachową wynikającą z specyfiki działalności rolniczej.

TŚ: Jakie obawy związane z rozwojem sektora biogazowego identyfikujemy dziś w Polsce? Jakie instrumenty prawne rząd planuje wprowadzić, by poprawić sytuację w branży biogazowej?

JK: Przede wszystkim na temat biogazowni rolniczych w przestrzeni publicznej krąży wiele mitów, które są powtarzane bez sprawdzenia faktów. To sprawia, że ciągle pojawia się wiele obaw związanych z ich lokalizacją. Dlatego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną, która ma na celu dostarczenie wiedzy, czym jest biogazownia rolnicza, jak ona funkcjonuje i jakie ma rzeczywiste oddziaływanie. Przeprowadzono również cykl szkoleń oraz reportaży pokazujących faktycznie działające w Polsce instalacje. Oprócz zwiększenia akceptacji społecznej dla tego rodzaju rozwiązań kolejnym obszarem, który utrudnia dziś rozwój tego rodzaju inwestycji, są procedury administracyjne związane zarówno z wykorzystaniem surowców do produkcji biogazu, jak i nawozowym zagospodarowaniem produktu pofermentacyjnego. W tym zakresie na początku 2023 r. została opracowana specustawa, która ma ułatwić funkcjonowanie biogazowni rolniczych. Największe ułatwienia będą dotyczyć małych biogazowni rolniczych lokalizowanych na terenie gospodarstw rolnych i zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. Przez takie ułatwienia chcemy, aby biogazownie powstawały właśnie tam, gdzie jest źródło surowca i wspierały sektor rolny w utrzymaniu konkurencyjności.

TŚ: Jaki jest potencjał Polski w obszarze biogazu rolniczego?

JK: Różni eksperci szacują, że potencjał rozwoju biogazowni rolniczych sięga nawet ponad 13 mld m3biogazu rocznie. W przeliczeniu na gaz ziemny, odpowiada to mniej więcej połowie krajowego importu tego paliwa. Obecnie w rejestrze prowadzonym przez KOWR jest zarejestrowanych 149 instalacji służących głównie do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, ale coraz częściej pojawiają się również instalacje wykorzystujące biogaz do produkcji ciepła. Ponadto bardzo dynamicznie rozwijają się mikroinstalacje biogazu rolniczego, których w Polsce na koniec 2022 r. było 41. To pokazuje, że ciągle istnieje bardzo duży potencjał do wykorzystania.

TŚ: Obszary wiejskie są najbardziej zagrożone ubóstwem energetycznym, czy rozwój rynku biogazu będzie pozytywnie wpływał także na zapobieganie temu zjawisku?

JK: Specyfika obszarów wiejskich, wynikająca głównie z rozproszonej zabudowy oraz znacznego oddalenia od źródeł wytwarzania energii, sprawia, że rzeczywiście odbiorcy energii na wsi są w największym stopniu zagrożeni ubóstwem energetycznym. Zapewnienie ciągłości dostaw energii do odbiorców na obszarach wiejskich stanowi duże wyzwanie. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza biogazowni rolniczych może ten problem w bardzo dużym stopniu rozwiązać. Są to inwestycje, które wytwarzają energię w sposób stabilny, niezależny od warunków pogodowych czy pory dnia. Zatem mogą stanowić podstawę zaopatrzenia terenów wiejskich w energię.

TŚ: Czy Pana zdaniem biogaz mógłby stanowić remedium na problemy rynku energetycznego w Polsce?

JK: Rynek energetyczny wymaga przede wszystkim stabilności wytwarzania energii oraz uwolnienia mocy przyłączeniowych dla nowych inwestycji. Źródła fotowoltaiczne i wiatrowe, które większości opinii publicznej kojarzą się z odnawialnymi źródłami energii, nie rozwiązują tych problemów. Dodatkowo wymagają zastosowania drogich, jak na tę chwilę, technologii magazynowania energii w celu poprawy stabilności jej dostaw. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku biomasy i jej wykorzystania np. w biogazowniach rolniczych. Biogazownie rolnicze, jako stabilne instalacje OZE, produkują energię bez względu na aktualne uwarunkowania meteorologiczne oraz sytuację zewnętrzną. Oczywiście biogazownie nie są w stanie rozwiązać wszystkich problemów rynku energetycznego, ale mogą stanowić znaczące wsparcie jego funkcjonowania.

Źródło: https://bit.ly/3MhUndD

Strona Transformacja Energetyczna informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij