Projekt dot. biogazowni rolniczych

Z inicjatywy sekretarza stanu Janusza Kowalskiego – Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich zespół ekspercki przygotował projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. 

Cel projektu 

Przedstawiciele branży biogazu rolniczego wielokrotnie argumentują, że brak dynamizmu rozwoju tego sektora jest skutkiem obowiązujących ograniczeń prawnych, będących utrudnieniem dla powstawania i funkcjonowania biogazowni rolniczych. 

Biogazownia rolnicza jest stabilnym źródłem OZE, produkującym energię, biogaz lub ciepło, niezależnie od uwarunkowań meteorologicznych i geopolitycznych. Niewątpliwie pozytywnie wpływa zatem na poziom bezpieczeństwa energetycznego i uniezależnienie od zewnętrznych dostawców różnego rodzaju energii. Do prawidłowej pracy biogazownie rolnicza wykorzystuje bowiem dostępny lokalnie potencjał biomasy, który następnie, po fermentacji metanowej, pożytkowany jest jako produkt pofermentacyjny, będący dobrym i bezpiecznym dla ludzi i środowiska nawozem. Biogazownia rolnicza pozytywnie wpływa na środowisko, obniżając emisję niebezpiecznych substancji do atmosfery. 

Rozwój biogazowni rolniczych to także dodatkowe miejsca pracy, aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości i obniżenie kosztów działalności rolniczej, co jest wynikiem niższych środków przeznaczanych na zakup energii i wykorzystania w produkcji rolnej lokalnie wytwarzanego pofermentu. 

Główne założenia 

  1. Ułatwienia w procesie inwestycyjnym. W projekcie proponuje się szereg przepisów dotyczących usprawnienia procedury inwestycyjnej. Zmiany dotyczą obszaru wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowania w przedmiocie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Wśród proponowanych zmian wskazać należy m.in. na skrócenie terminów na wydanie decyzji przez właściwy organ, a także określenie innych szczególnych zasad prowadzenia tych postępowań względem biogazowni rolniczej spełniającej zdefiniowane w projekcie warunki. Projekt odnosi się również do klasyfikacji gruntów, na których zlokalizowana jest biogazownia rolnicza, a także miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście lokalizacji biogazowni rolniczych. 
  2. Ułatwienia w zakresie przyłączenia instalacji biogazowni rolniczej do sieci. W myśl projektowanych przepisów podmiot uprawniony ubiegający się o przyłączenie biogazowni rolniczej do sieci informować będzie właściwe przedsiębiorstwo energetyczne o spełnianiu przez przyłączaną instalację biogazowni rolniczej warunków określonych w projekcie. Operator systemu dystrybucyjnego zobowiązany będzie, w świetle projektowanych zmian, wydać warunki przyłączenia dla biogazowni rolniczej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
  3. Ułatwienia w wykorzystywaniu lokalnego potencjału substratu. W projekcie zawarto delegację ustawową do wydania rozporządzenia określającego listę substratów, które można będzie wykorzystywać w biogazowniach bez konieczności przeprowadzania postępowania przed właściwym marszałkiem województwa. W ocenie projektodawców stabilny i łatwy dostęp do lokalnych substratów dla biogazowni rolniczych, które szczegółowo określone zostaną w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji ustawowej, zapewniać będzie lokalizacja biogazowni w pobliżu zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego lub gospodarstw rolnych. Wykorzystywanie lokalnych zasobów niewątpliwie przyczynia się do obniżenia kosztów związanych z funkcjonowaniem biogazowni rolniczej. 
  4. Ułatwienia w zakresie wykorzystania pofermentu. Projektodawcy proponują przepisy zmieniające ustawę z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Projekt zakłada wprowadzenie szeregu zmian zmierzających do ułatwienia wykorzystania pofermentu w działalności rolniczej, zachowując jednocześnie wymogi związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. 

Etap prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem: UD485. LINK

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych:

Strona Transformacja Energetyczna informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij